Polish English

Rozmiar: 20767 bajtów


Rozmiar: 9805 bajtówPrzetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych ujętych w pakiecie - świeże mięso dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu w roku szkolnym 2013/2014


SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych ujętych w pakiecie -świeże mięso dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu
w roku 2013/2014


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie w stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie dot. procedury HCCP


WZÓR UMOWY


OFERTA


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


ARCHIWUM